Huisregels

Voor de goede gang van zaken bij Fysiotherapie Crooswijk, verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen

 1. In alle ruimtes is het verboden te roken.
 2. Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.
 3. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Uw vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 4. U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Wij zijn anders genoodzaakt kosten voor deze behandeling bij u in rekening te brengen.
 5. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 6. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat
 7. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 8. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 9. Fysiotherapie Crooswijk is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen in het pand of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 10. Het gebruik van mobiele telefoons voor het maken van filmpjes en foto’s is niet toegestaan (Privacy). Uitzonderingen alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 11. Neem bij iedere afspraak/behandeling een handdoek mee. Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.
 12. De oefenruimte alleen met schone (sport)schoenen betreden.
 13. Het dragen van (schone) sport-, vrije tijdskleding is vereist.
 14. Alle apparatuur wordt uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.
 15. Maak de trainingsapparatuur na gebruik met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen in de behandelkamer, voor de cliënten die na u komen.
 16. Gebruikt materiaal (kegels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
 17. Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 18. Fysiotherapie Crooswijk is aangesloten bij het KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.
 19. Fysiotherapie Crooswijk hanteert de richtlijnen van het KNGF met betrekking tot de klachtenregeling en privacy en worden dan ook conform afgehandeld.
 20. De patiënt wendt zich met klachten, indien enigszins mogelijk, primair tot de hulpverlener tot wie de klacht zich richt. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.
 21. Fysiotherapie Crooswijk ondersteunt de KNGF-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 22. Studenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen bij Fysiotherapie Crooswijk stage lopen. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 23. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 24. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt- december2008” van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
 25. De patiënt draagt zorg voor de tijdige betaling van de aan hem verleende hulp verbonden kosten, respectievelijk verricht het nodige opdat deze kosten namens hem door zijn zorgverzekeraar of door anderen worden betaald. Desgevraagd zal de patiënt zijn vordering op zijn zorgverzekeraar in verband met deze kosten aan de fysiotherapeut overdragen.
 26. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens.